فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک و نقلیه شبکه بهداشت و درمان کمیجان (۲۴ و ۲۵- ۹۷ )

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۶ کد : ۷۷۹ مناقصات
تعداد بازدید:۷۵۶۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب  پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک و  نقلیه شبکه بهداشت و درمان کمیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری هر دو  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشاراسناد هر دو مناقصه در سامانه تاریخ 07/06/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد هر دو مناقصه ازسایت :  تا روز دوشنبه   تاریخ  12/06/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات هر دو مناقصه:  روز  شنبه   تاریخ   24/06/1397 

زمان بازگشایی پاکت های هر دو مناقصه : ساعت  10 صبح روز یکشنبه   تاریخ  25/06/1397 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ایاب و ذهاب بیمارستان امیر کبیر اراک  : 244.900.000 ریال  و

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارنقلیه شبکه بهداشت و درمان کمیجان : 164.002.400ریال 

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248


( ۱ )