فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصر (عج) اراک (۴۰- ۹۷ )

۰۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۲۰۶ مناقصات
تعداد بازدید:۷۶۵۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولیعصرعج اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 01/10/1397  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه   تاریخ  05/10/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی  مناقصه :  روز چهار شنبه   تاریخ   19/10/1397  
زمان بازگشایی پاکت های الف  مناقصه : ساعت  9 صبح روز شنبه   تاریخ  22/10/1397   
جلسه توجیهی ضروری با متقاضیان شرکت در مناقصه در تاریخ 08/10/1397 ساعت 10 در دفتر ریاست بیمارستان برگزار می شود .
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 2.119.218.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درارزیابی کیفی مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 3 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: بیمارستان ولیعصرمناقصهطبخ غذامزایده