کسب رتبه سوم کشوری در Never Events

تعداد بازدید:۹۰
کسب رتبه برتر کشوری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سامانه ۱۹۰ (شکایات مردمی) و Never Events (ثبت خطاهای ۲۸ گانه پزشکی )
کسب رتبه سوم کشوری در Never Events

کسب رتبه برتر کشوری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سامانه ۱۹۰ (شکایات مردمی) و Never Events (ثبت خطاهای ۲۸ گانه پزشکی )